Kho lưu trữ Bài giảng số

Nhà giáo truy cập để tải file Template khóa học
(Lưu hành nội bộ NTCT)

- Tiếp cận mô hình Đào tạo kết hơp.

- Hướng dẫn tạo Bài giảng số sử dụng cho Đào tạo kết hơp.

(Lưu hành nội bộ NTCT)

Hướng dẫn Tạo lập - Cập nhật - Quản trị - Đánh giá trang lưu minh chứng về năng lực của HSSV.